INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W Polsce jedynie w Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach na kierunku Turystyka i Rekreacja student ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, w wyniku których uzyska certyfikowane uprawnienia:

 

 • animatora czasu wolnego,
 • instruktora nordic walking,
 • instruktora kajakarstwa,
 • trenera personalnego,
 • pilota wycieczek,
 • rezydenta biur podróży,
 • wychowawcy kolonijnego,
 • kierownika wypoczynku (obozy kolonie itp.),
 • kierownika wycieczek szkolnych.

Ponadto, student ma możliwość kształtowania własnych kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w zadaniach projektowych oraz w wizytach studyjnych m.in.: kilkudniowe pobyty w ośrodkach SPA, sanatoriach, hotelach o wysokim standardzie funkcjonowania.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych
  i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach doradczych, administracji rządowej i samorządowej.
 • potrafi przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców oraz jest przygotowany do nawiązywania kontaktów w zakresie turystyki i rekreacji.
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumienie się w działalności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów obejmuje treści m.in.: język obcy; podstawy informatyki; ekonomia; historia architektury i sztuki; pedagogika czasu wolnego; fizjologia człowieka; ekologia; geografia turystyczna; krajoznawstwo; prawo w turystyce i rekreacji; podstawy turystyki
i rekreacji; ekonomika, zarządzanie i przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji; marketing usług turystycznych; kształtowanie środowiska i ochrona przyrody; obsługa ruchu turystycznego; rekreacja ruchowa i wysiłek fizyczny w turystyce; żywienie człowieka
i usługi gastronomiczne; hotelarstwo.

Atrakcją studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja są praktyki studenckie organizowane w renomowanych ośrodkach wczasowych w kraju i za granicą. Nasi studenci mają możliwość odbycia tych praktyk m.in. w Grecji (Półwysep Chalcydycki, wyspy: Kreta
i Rodos), na Cyprze oraz w innych krajach Europy (Anglia, Niemcy, Szwecja, Hiszpania). Ponadto, w ramach programu Erasmus studenci mogą zrealizować część swojego programu  studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie. Atrakcją na tym kierunku są także zajęcia terenowe związane z wyjazdami w miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kulturowym oraz imprezy rekreacyjne organizowane w plenerze.